ONZE VISIEOnze scholengroep heeft een missie en een visie die de leidraad zijn bij alles wat er in onze organisatie gebeurt. Adite wil de visie als kader gebruiken voor de verbetering van de onderwijskwaliteit, de vernieuwing van ons onderwijs en de bestuurlijke optimalisatie.

Deze GrOw!-visie, zoals we ze noemen, realiseert de doorstroming voor de leerlingen in functie van maximale talentontwikkeling van de individuele leerling.

Via vijf speerpunten willen we onze visie vorm geven.


Onze GrOw!-visie


TALENTONTWIKKELING


Wij geloven in het talent van elke leerling.
Wij engageren ons om inspanningen te leveren zodat elke leerling kansen krijgt zijn eigen talent(en) te ontdekken, herkennen, erkennen en ontwikkelen.

 • Een talent is niets spectaculairs.
 • Talent is iets waar je goed in bent, iets wat je bijna moeiteloos kan uitvoeren… iets waarbij je de tijd vergeet.
 • Meestal word je door anderen op je talenten gewezen, voor jezelf zijn ze immers vanzelfsprekend.
 • Het ontdekken van een talent is vaak een startpunt van een lange ontwikkeling.
 • De weg naar het einddoel is even belangrijk als het einddoel zelf.

Wij geloven dat een talent kan en moet ontwikkeld worden.
Wij engageren ons om een kansrijke context te creëren waarin talent kan gedijen en ontwikkelen.

 • Wij willen een cultuur stimuleren van (leren) kijken naar talenten.
 • Wij leren kijken naar talenten vanuit een uniform talentenmodel dat vrij kan vertaald worden in elke school.
 • Wat we als school willen/moeten bereiken (leerplandoelstellingen, eindtermen, VOET’en, …) interpreteren we telkens vanuit het talentenmodel en koppelen we terug naar het talentenmodel.
 • Wat we als school inzetten (didactische werkvormen, leermiddelen, …) stemmen we maximaal af op het ontwikkelen van elk talent.


BETROKKENHEID


Wij geloven dat betrokkenheid van de leerling de basis vormt voor elke vorm van leren en ontwikkelen.
Wij engageren ons om het bevorderen van betrokkenheid als kerntaak van het schoolteam te beschouwen.

      • Een leerling heeft een hoge betrokkenheid als hij, vanuit zijn eigenheid, kan stellen:
                  – Ik ben geboeid.
                  – Ik word uitgedaagd.
                  – Ik word gestimuleerd.
      • Betrokkenheid is meetbaar in toetsbare criteria en/of gedrag.
      • Betrokkenheid kan bijgestuurd worden. Onze benadering en aanpak van leerlingen, ouders en leerkrachten is op deze positieve bijsturing gericht.WELBEVINDEN


Wij geloven dat het welbevinden van de leerling de basis vormt voor elke vorm van leren en ontwikkelen.
Wij engageren ons om het bevorderen van welbevinden als kerntaak van het schoolteam te beschouwen onder het motto: geen prestatie zonder relatie.

 • Een leerling heeft een hoog welbevinden als hij kan stellen:
 •                   – Ik voel me goed.
                    – Ik word gewaardeerd.
                    – Ik ben belangrijk.
                    – Ik mag zijn wie ik ben.

 • Welbevinden is meetbaar in toetsbare criteria en/of gedrag.
 • Welbevinden kan bijgestuurd worden. Onze benadering en aanpak van leerlingen, ouders en leerkrachten is op deze positieve bijsturing gericht.


EIGENAARSCHAP


Wij geloven dat de leerling te allen tijde eigenaar is en moet zijn van zijn eigen talent, talentontwikkeling en het leerproces dat daartoe leidt.
Wij engageren ons om aan elke leerling eigenaarschap te geven in functie van zijn persoonlijke ontwikkeling.

 • Wij hebben respect voor de autonomie en het recht om te kiezen van elke leerling. Wij begeleiden de leerling in het keuzeproces en stimuleren hem om te durven kiezen.
 • Zelfreflectie is de motor tot het ontdekken van de eigen talenten.
 • Het bewustzijn van talent draagt bij tot emancipatie en welbevinden van de leerling en leidt tot een brede ontwikkeling.
 • Elke leerling kiest zelf op welke manier hij zijn talenten inzet. Geen enkele leerling mag het eigen talent aanvoelen als een belemmering voor bepaalde keuzes.
 • Eigenaarschap is het einddoel van een evolutie, een proces waarbij steeds meer zelfsturing aan de leerling wordt gegeven.
 • Wij coachen de leerlingen, d.w.z. we begeleiden (i.p.v. leiden) ze naar hun einddoel.


CONTEXTRIJK LEREN


Wij geloven in contextrijk leren, zowel voor de leerlingen als voor onszelf.
Wij engageren ons om samen te leren binnen een rijke context.

 • De schoolse context is soms te beperkt om echt te leren waar het om gaat. We willen die context verrijken en meer richten op de context waarvoor geleerd wordt.
 • Wij willen onze eigen nascholing zoveel mogelijk contextrijk maken, bijvoorbeeld door collegiale visitaties, intervisies op verschillende niveaus en gerichte zelfreflectie.