ONZE ORGANISATIESTRUCTUUR


Adite wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur. Daarnaast vormen twee scholengemeenschappen (basisonderwijs en secundair onderwijs) aparte pedagogische samenwerkingsverbanden. Onze Scholengroep kan steunen op een sterk uitgebouwde administratie, die haar gespecialiseerde knowhow ter beschikking stelt van al onze scholen en instellingen.


Het algemeen strategisch plan (ASP) wordt jaarlijks geüpdatet. Het geeft weer wat de missie, de GrOw!-visie en de speerpunten van het huidige schooljaar zijn waarmee het beleidsteam aan de slag gaat. Het huidige ASP vind je hier. Het bouwt verder op de gevolgde strategie van de voorbije schooljaren. Om het huidige ASP te kunnen situeren kan een schets van <http://www.adite.be/wp-content/uploads/2016/10/ASP-2016-2017.pdf>de historiek verhelderend zijn.
De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep. Het mandaat van algemeen directeur wordt sinds 2017 door Gert Van Passel uitgeoefend.
Ann Scheys is coördinerend directeur (codi) van de scholengemeenschap secundair onderwijs. Zij zorgt voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en ondersteunt de directeurs van onze secundaire scholen.

Sven Breugelmans is directeur-coördinator (dico) van de scholengemeenschap basisonderwijs. Hij zorgt voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en ondersteunt de directeurs van onze basisscholen.

Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen en van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, één voor elk onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs). De belangrijkste materies van overleg binnen de scholengemeenschappen situeren zich op het pedagogische vlak.

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

De Scholengroep verkoos – net als alle GO!-scholen- een nieuwe Raad van Bestuur, die bevoegd wordt vanaf 1 april 2018.

Onze nieuwe Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Claessen Annick
  • Collin Luc
  • Godelaine Philippe
  • Michiels Dirk
  • Nan Alex
  • Placklé Inge
  • Thijsmans Tom
  • Van Kerckhove Patrick
  • Van Reet Guido
De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening, de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.
De algemene vergadering wordt gevormd door twee afgevaardigden per schoolraad die onder de scholengroep ressorteert en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.